اخبار تکنولوژی و فناوری اطلاعات

یک مگس قادر به حمل چه مقدار وزن می باشد؟